Informacja dotycząca zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Stara Kornica za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Kornica w terminie do 31 maja 2021 r.  przedstawia Radzie Gminy Stara Kornica Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2020 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Stara Kornica za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Starej Kornicy poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja Rady Gminy Stara Kornica na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2020 r. odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia do udziału w debacie mieszkańcy składają najpóźniej do dnia 28 czerwca 2021 r. do sekretariatu Urzędu Gminy Stara Kornica lub pokoju Nr 5 w godzinach pracy urzędu.  

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie: www.kornica.org oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kornica oraz pokoju Nr 5.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 28 czerwca 2021 r.  nie będą rozpatrywane.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/Zofia Szpura

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony