Informacja dotycząca zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 rok.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Kornica w terminie do 31 maja 2022 r.  przedstawia Radzie Gminy Stara Kornica Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Starej Kornicy poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja Rady Gminy Stara Kornica na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 r. odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r.

Zgłoszenia do udziału w debacie mieszkańcy składają najpóźniej do dnia 27 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy Stara Kornica, pok. Nr 9 w godzinach pracy urzędu.  

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie: www.kornica.org oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kornica, pok. Nr 9.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 27 lipca 2022 r.  nie będą rozpatrywane.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony