Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach.

Z A R Z Ą D Z E N I E 193/2021
Wójta Gminy Stara Kornica
z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 63 ust.1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) i §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634) – Wójt Gminy Stara Kornica zarządza, co następuje: 

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach
Stare Szpaki 36, 08-205 Kornica


§2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 


§3

Informację o ogłoszeniu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Kornica i na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kornica.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony