Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach

Z A R Z Ą D Z E N I E 158/2020
Wójta Gminy Stara Kornica
z dnia 9 listopada 2020r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy zdnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2020r. poz. 713z późn.zm.) art.63 ust.1 i 10 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2020r. poz. 910z późn. zm.) i §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. wsprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z2017r. poz. 1587oraz z 2019 r. poz. 1634) Wójt Gminy Stara Kornica zarządza, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:


Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach
Stare Szpaki 36, 08-205 Kornica

§2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Informację o ogłoszeniu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Kornica i na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kornica.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie zdniem podjęcia.

Wójt GminyStara Kornica

/-/Kazimierz Hawryluk

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony