Oświadczenie Wójta Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dn. 27.01.2022r.

Pani
Małgorzata Patralska
Skarbnik Gminy 

OŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na Pani Pismo z dnia 24.01.2022r. godz. 14.25 zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok, art. 240 ust. 1 Ustawy o Finansach publicznych, projekty budżetowe stanowią po stronie wydatków zbiór zobowiązań z tytułu umów ( zawartych), których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna, zachodzi podejrzenie iż Pani celowo i świadomie blokuje realizację zadań majątkowych narażając Gminę i mieszkańców na wykluczenie inwestycji, w tym realizacji zadania: Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim”.

Zadania ujęte w planie budżetowym są konieczne i niezbędne dla dalszego ich funkcjonowania ze względu na stan techniczny wymagający pilnych robót.

Gmina na te zadania pozyskała środki zewnętrzne w ramach programów unijnych RPO, PROW, podpisała z tymi jednostkami umowy o dofinansowanie w wysokości 63,63 – 80,00 %,  

  1. Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim” – umowa zawarta w dniu 09.06.2021r.
  2. „Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy” – umowa zawarta w dniu 01.12.2021r.
  3. „Rewaloryzacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach”- umowa zawarta w dniu – 28.07.2021r.;
  4. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica” – umowa zawarta w dniu 09.03.2021r.

oraz planowane do realizacji pozostałe ujęte w wydatkach majątkowych na niższe kwoty jak stanowi załącznik.

Pani stanowisko jest powielane przez Radnych: P. Janczuka i P. Kiryluka (jak było powiedziane na Komisji w dniu 25.01.2022r.), iż celowo i świadomie dążę do tego, aby tych zadań nie realizować, co jest wielkim kłamstwem. Już od ponad pół roku na piśmie proszę P. Skarbnik o zabezpieczenie finansowe na te zadania w budżecie zgodnie z zapisami zawartymi w umowach podpisanych przez Skarbnik P. M. Patralską.

W planie wydatków majątkowych na rok 2022 z dnia 15.11.2021 roku na inwestycję pod nazwą  Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim” zabezpieczone były środki finansowe w kwocie 3.736.822,30 zł,

natomiast w projekcie budżetu  na dzień 28.01.2022 r. na w.w. inwestycję wprowadzona została kwota 1.482.032,67 zł.

Wpłynęły dwie oferty, jeżeli najtańsza spełni kryteria, to należy zwiększyć wartość wkładu własnego o kwotę 941.568,09 zł

Pani informacja w sprawie załącznika i harmonogramu realizacji jest rzeczą wtórną. Zgodnie z wytycznymi gmina jest zobowiązana co miesiąc aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z bieżącą informacja o realizacji.

Zapoznając się z planem budżetu przedstawionym na rok 2022 z przykrością stwierdzam, iż Skarbnik zmniejszyła wartość zobowiązań umownych na SUW Wólka Nosowska bez mojej wiedzy z kwoty 3.736.822,30 zł na 1.482.032,67 zł, mimo, że w dniu 20.01.2022 roku po raz kolejny został przekazany  P.  Skarbnik  wykaz inwestycji do wprowadzenia do budżetu na 2022 rok ( wykaz w załączeniu).

Taki stan rzeczy uniemożliwia zakończenie rozpoczętej procedury wyboru wykonawcy na SUW Wólka Nosowska i podpisanie umowy na realizację, co ma nastąpić w najbliższym czasie (ok. 2 tygodni) oraz pozostałych zadań.

Z poważaniem
Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

 

Stara Kornica, dn. 20.01.2022r.

Pani Małgorzata Patralska
Skarbnik Gminy

Zadania do ujęcia natychmiast odwrotnie do budżetu na rok 2022 w oparciu o wcześniej przekazane umowy i aneksy do umów dla niżej wymienionych zadań

L.p.

Nazwa zadania

Wartość zadania zgodnie z umową

brutto w złotych

Okresy realizacji

według zawartych umów i aneksów- Rok

1

Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim

3.736.822,30

2022-2023

2

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica

 1.099.297,00

2022

3

Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy

 4.457.997,83

2022

4

Rewaloryzacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach

 1.701.335,99

2022

5

Przebudowa (modernizacja) drogi

gminnej Nr 200620W w miejscowości Wyrzyki

775.000,00

2022

6

Przebudowa układu sterowania wirówki na Oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Kornica – I i II Etap

 155.000,00

2022

7

Wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 4-wiercenie studni na terenie ujęcia wody w Nowej Kornicy, wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód ze studni oraz włączenie i rozruch na obiekcie SUW wraz z nadzorem inwestorskim

 175.000,00

2022

8

Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Stara Kornica na lata 2022-2025

10.000,00

2022

9

 Zakup Plotera i składarki

 

 

1.Zakup jednorazowy

-  kwota 51.920,00 

 

2. Zakup w ratach

36-m-cy

– kwota 62.878,00

 

 

2022

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony