Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gmina Stara Kornica przystąpiła do realizacji modułu 1 i 2 Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowanego ze środków budżetu państwa.

Okres realizacji - 01.01.2021r.- 31.12.2021r.
Kwota dofinansowania – 60.000,00zł.
Całkowita wartość Programu – 77.000,00zł.

Realizator Programu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Cel Programu

Celem modułu 1 i 2 Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza  starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Zadania Programu
W ramach programu może być udzielona pomoc w formie:

  1. posiłku,
  2. świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Grupa docelowa Programu
Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Efekty programu

Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

Listopad 2021r.

Powrót na początek strony