Zaproszenie na LIV Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 26 sierpnia 2022 r godz. 15:00

Stara Kornica, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.54.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji:         

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołów z LII i LIII sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  1. informacja o podjętych zarządzeniach,
  2. wyjazdy służbowe.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchylenia uchwały w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Kornica,
  2. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/249/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta  Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica,
  3. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Starej Kornicy,
  4. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stara Kornica Stanisława Maciejuka.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.                                            

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony