Zaproszenie na LIX Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 24 listopada 2022 r. 15:30

Stara Kornica, dnia 23 listopada 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.59.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 15:30.

Porządek obrad sesji:         

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołów z LVII i LVIII sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchylenia uchwały Nr XLV/276/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze – Wólka Nosowska – gr. woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800 km”,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze – Wólka Nosowska – gr. woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300 km”,
  3. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.,
  4. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2023 r.,
  5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku,
  6. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na rok 2023 oraz zwolnień w tym podatku,
  7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  8. zmiany załączników do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Stara Kornica,
  9. uchylenia uchwały Nr LVIII/327/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica,
  10. zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica,
  11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony 1 roku w trybie bezprzetargowym,
  12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036,
  13. zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.                                            

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony