Zaproszenie na LXI Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 28.12.2022 r. godzina 9:00

Stara Kornica, dnia 21 grudnia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.61.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LXI Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

Porządek obrad sesji:         

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołów z LIX i LX sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  1. Informacja na temat zarządzeń wydanych przez Wójta od ostatniej sesji,
  2. Informacja o wyjazdach służbowych odbytych od ostatniej sesji,
  3. Umowy podpisane bądź aneksowane od 24 listopada 2022 r.
  4. Odpowiedzi na pytania z sesji oraz komisji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych  mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
  2. przyjęcia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Gminy Stara Kornica,
  3. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2023 rok,
  4. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2023 rok,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica w trybie bezprzetargowym,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica w trybie bezprzetargowym,
  8. zmieniająca uchwałę Nr LIX/337/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.,
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036,
  10. zmian w budżecie gminy na rok 2022,
  11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  12. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2023 – 2038,
  13. uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.                                            

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony