Zaproszenie na LXII Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 20 stycznia 2023 r. 10:00

Stara Kornica, dnia 16 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.62.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LXII Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 10:00.

Porządek obrad sesji:         

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołów z LXI sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  2. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2023 – 2038,
  4. uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2023,
  5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2023 - 2038,
  6. zmian w budżecie gminy na rok 2023,
  7. przyjęcia stanowiska Rady Gminy Stara Kornica w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie lokalu położonego w Wólce Nosowskiej na cele kulturalne.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.                                            

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony