Zaproszenie na LXIII Sesję Rady Gminy Stara Kornica

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LXIII Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 r. (Poniedziałek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 16:30

 

Porządek obrad sesji :        

 

 

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z LXII
 3. Sprawozdanie Wójta/ Zastępcy Wójta Gminy z działalności między sesjami
 4. podjęte zarządzenia
 5. realizacji uchwał przyjętych
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 7. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 8. Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica na lata 2022-2025.
 9. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Stara Kornica w roku 2022.
 10. Informacja w sprawie realizacji UCHWAŁY NR XI/55/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica oraz powstających inwestycji w Gminie Stara Kornica
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Stara Kornica za 2022 rok
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
  • uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2023 r.”,
  • przyjęcia Programu osłonowego w Gminie Stara Kornica w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stara Kornica na lata 2023-2030,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2023 - 2038,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2023
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

 Zofia Szpura

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony