Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 4 sierpnia 2021 roku

Stara Kornica, dnia 27 lipca 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.40.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2021 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 09:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kornica,
  2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  3. nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Szpakach,
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 2036,
  5. zmian w budżecie gminy na rok 2021,
  6. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica na rok szkolny 2021/2022,
  7. przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii”.
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 8. Sprawy różne i wolne wnioski
 9. Zamknięcie obrad sesji.                                            

 Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Zofia Szpura

  

Powrót na początek strony