Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 19 listopada 2021 roku

Stara Kornica, dnia 10 listopada 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.42.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 12:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych,
  2. zmiany załącznika do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Stara Kornica,
  3. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
  4. uchylenia uchwały nr XL/246/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8232),
  5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  6. przystąpienia Gminy Stara Kornica do spółki prawa handlowego działającej pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.,
  7. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
  8. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 2036,
  10. zmian w budżecie gminy na rok 2021,
  11. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2022 rok,
  12. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku,
  13. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2022 oraz zwolnień w tym podatku.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 11. Sprawy różne i wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad sesji.                                            

 Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

  

Powrót na początek strony