Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 30.05.2022 r.

Stara Kornica, dnia 25 maja 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.49.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 17:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołów z XLVIII sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej Stara Kornica.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy za 2021 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 7. Współpraca Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przemysłu, Handlu, Oświaty i Kultury z komisji wyjazdowej z dnia 16 maja 2022 r. oraz dyskusja w powyższej sprawie.
 9. Informacja Wójta Gminy Stara Kornica odnośnie funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Starych Szpakach.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
  • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
  • przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kornica na lata 2021-2032”,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2022,
  • utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do zawarcia umowy na obsługę prawną.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony