Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 28 stycznia 2022 r.

Stara Kornica, dnia 21 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.45.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji:         

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołów z XLIV sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022-2036,
  • uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2022,
  • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.                                            

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony