Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 30.03.2022 r.

Stara Kornica, dnia 24 marca 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.47.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 30 marca 2022 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 11:00.

Porządek obrad sesji:         

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołów z XLVI sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  1. informacja na temat zarządzeń wydanych przez Wójta od ostatniej sesji,
  2. informacja o wyjazdach służbowych odbytych od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 6. Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2021 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r.
 8. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica w roku 2021.
 9. Analiza zamówień publicznych i aktów prawa miejscowego.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” w Gminie Stara Kornica,
  • przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica na lata 2022-2025,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024,
  • poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
  • zmieniająca uchwałę Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2022,
  • zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do udostępnienia możliwości komentarzy w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do zawarcia umowy na obsługę prawną.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.                                            

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony