Zaproszenie na XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 11.05.2022

Stara Kornica, dnia 10 maja 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.48.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 15:30.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • upoważnienia Wójta Gminy Stara Kornica do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  • uchylenia uchwały numer XLV/275/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km”,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km”,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony