Zaproszenie na XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Konicy
RG 0002.31.2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji:        

 1. Otwarcie
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stara Kornicy,
  • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony