Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dnia 17 grudnia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.33.2020
   
                                                                                              

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji:         

  1. Otwarcie.
  2. Sprawy organizacyjne:

1)     stwierdzenie quorum,
2)     przedstawienie porządku obrad
3)     przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

    3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami
    4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami
    5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
2)  Uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2021 rok;
3)  Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2021 rok;
4)  Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 - 2036;
5)  Zmian w budżecie gminy na rok 2020;
6)  Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 2036 oraz budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2021:

a)  przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Stara Kornica  na lata 2021 - 2036,
b)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok,
c)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Stara Kornica  na lata 2021 - 2036,
d)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok,
e)  przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Stara Kornica  na lata 2021 -2036 oraz projektu uchwały budżetowej na 2021 rok przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Publicznego,
f)  dyskusja nad powyższymi projektami uchwał,
g) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Stara Kornica  na lata 2021 - 2036,
h) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2021.

7)  Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica;
8)  Wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Stara Kornica;
9)  Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
10) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
11) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
12) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
13) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

   6. Interpelacje i zapytania radnych.

   7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

   8. Sprawy różne i wolne wnioski.

   9. Zamknięcie obrad sesji.                                            

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony