Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Stara Kornica

 Stara Kornica, dnia 27 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.34.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 03 lutego 2021 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji:         

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4.  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5.  Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica”,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 2036,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.                                            

 Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony