Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dnia 11 maja 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.36.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 14:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica w 2020 r.
 6. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 7. Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2020 r.
 8. Informacja o formach i zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Stara Kornica.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy za 2020 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stara Kornica na lata 2021-2023,
  • uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2021 r.”,
  • ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Stara Kornica w zakresie najmu lokali użytkowych,
  • uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2021-2026”,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 2036,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2021,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze -Wólka Nosowska – gr. województwa (Nosów) od km 2+300 do km 5+800”,
  • rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego,
  • rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,
  • przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  • przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  • zmiany uchwały nr XXII/124/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15943),
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad sesji. 

Przwodnicząca Rady gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony