Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 29 czerwca 2021 roku godzina 15.00.

Stara Kornica, dnia 24 czerwca 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.38.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XXXVI, XXXVII sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2020 rok.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2020 r. przez Wójta Gminy,
  2. debata nad raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum zaufania.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2020 r.,
  2. przedstawianie sprawozdania finansowego gminy,
  3. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.,
  4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kornica z wykonania budżetu za 2020 r.,
  5. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  6. dyskusja,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Stara Kornica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kornica,
  2. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kornica,
  3. uchylenia Uchwały Nr XXVI/164/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi”,
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 2036,
  5. zmian w budżecie gminy na rok 2021,
  6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kobylany,
  7. przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii”,
  8. zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Stara Kornica w sprawie sposobu przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Stara Kornica.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 10. Sprawy różne i wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad sesji.                                            

 Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Zofia Szpura

  

Powrót na początek strony