Położenie i rzeźba terenu

Położenie geograficzne

Gmina Stara Kornica jest położona w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Od północy graniczy z gminą Platerów i Sarnaki; od wschodu z gm. Konstantynów i Leśna Podlaska; od południa z gm. Huszlew, a od zachodu z gm. Łosice. Gmina Stara Kornica leży na Nizinie Południowopodlaskiej.

Położenie geograficzne gminy Kornica wyznaczają współrzędne:

  • szerokość 52°7’-15’
  • długość 22°50’-23°03’

Przez całą długość gminy przebiega droga wojewódzka nr 698 Siedlce – Łosice – Terespol. Powierzchnia Gminy Stara Kornica wynosi 119 km², co stanowi zaledwie 2,2% obszaru województwa mazowieckiego.

Rzeźba terenu

Powierzchnia terenu ma charakter lekko pofałdowanej równiny. Obszar gminy stanowi morenowa wysoczyzna plejtoceńska, urozmaicona morfologicznie poprzez występowanie moren czołowych, pagórków kemowych, ozów, a także rozległych równin sandrowych, dolin lokalnych cieków i obniżeń wytopiskowych. Bogactwem naturalnym gminy są złoża kredy położone na wschód od Starej Kornicy.

Budowa geologiczna

Obszar gminy Stara Kornica jest położony na wschodnioeuropejskiej płycie prekambryjskiej, zalegającej na głębokości około 2000 m. Na podłożu krystalicznym zalegają osady paleozoiczne, mezozoiczne i kenozoiczne. Utwory górnokredowe występują w postaci kredy piszącej, margli i wapieni.

Dominującą część powierzchni gminy tworzą równiny sandrowe zbudowane z piasków wolnolodowcowych. Na ich powierzchni występują liczne obniżenia wytopiskowe i dolinne wypełnione osadami organicznymi.

Sytuacja demograficzna

W skład gminy wchodzi 18 sołectw. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku gminę zamieszkuje 5292 osoby. W strukturze wiekowej ludności gminy dominują osoby w wieku produkcyjnym, które stanowią 53% ogółu mieszkańców, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym 47% ludności.

Powrót na początek strony