Rekrutacje

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 184/2021
WÓJTA GMINY STARA KORNICA
z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica

 

 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 §1

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.02.2021-25.02.2021

17.05.2021-28.05.2021

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

26.02.2021-05.03.2021

31.05.2021-07.06.2021

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 do 08.03.2021

 do 10.06.2021

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 08.03.2021-15.03.2021

 10.06.2021-14.06.2021

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 do 25.03.2021

 do 15.06.2021

 §2

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 08.02.2021-25.02.2021

 17.05.2021-28.05.2021

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.02.2021-05.03.2021

 31.05.2021-07.06.2021

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 08.03.2021

 do 10.06.2021

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

08.03.2021-15.03.2021

 10.06.2021-14.06.2021

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 do 25.03.2021

 do 15.06.2021

  §3

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica.

 §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/Kazimierz Hawryluk

 

Powrót na początek strony