Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Studium uikzp Gminy Stara Kornica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Stara Kornica Uchwały Nr XI/55/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Granicami obszaru objętego opracowaniem są granice administracyjne Gminy Stara Kornica przedstawione na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do Studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica oraz/lub prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do studium należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – przesłane na adres: przetargi@kornica.org lub na adres skrytki Urzędu Gminy Stara Kornica na ePUAP: /8jv9fc7e31/SkrytkaESP w terminie do dnia 10 listopada 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 10 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: przetargi@kornica.org lub na adres skrytki Urzędu Gminy Stara Kornica na na ePUAP: /8jv9fc7e31/SkrytkaESP bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stara Kornica.

 

Wójt Gminy Stara Kornica

Kazimierz Hawryluk

 

Jednocześnie na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) informuję, że:

  1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Stara Kornica reprezentowana przez Wójta, Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica (dalej: Administrator) i są one podawane w celu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do archiwum.
  5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – Pan Tomasz Świostek, email: iod@kpl.net.pl.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony