Rozpoczynamy konsultacje społeczne Studium

Gmina Stara Kornica przystąpiła do projektu „Wspólny Plan” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje społeczne ulotka

Projekt ma na celu przeprowadzenie rozszerzonych konsultacji społecznych dotyczących opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica.

Głównym powodem przystąpienia do opracowania nowego Studium były sprzeciwy społeczne wobec ostatnich kontrowersyjnych inwestycji: budowy kurników, spalarni czy biogazowni oraz chęć ich zablokowania. Poza tym procedurę sporządzenia Studium rozpoczęto m. in. z powodu zmiany przepisów nadrzędnych i konieczności opracowania nowych planów miejscowych.

Studium składa się z dwóch części: uwarunkowań – to szeroka charakterystyka gminy (opis stanu istniejącego) i kierunków – to projekt rozwoju gminy w perspektywie 30 lat.

Procedurę sporządzania Studium wszczyna się odpowiednią uchwałą rady gminy. Następnie rozpoczyna się pierwszy etap konsultacji społecznych. W naszej gminie odbędzie się to poprzez dostarczenie na początku września br. pakietu konsultacyjnego, w skład którego będzie wchodziła m. in. karta informacyjna i ankieta. Po odpowiednim obwieszczeniu wójta gminy będzie można składać w urzędzie gminy wnioski formalne. Następnie urbanista przygotuje wstępną koncepcję Studium, którą zaprezentuje na spotkaniach z mieszkańcami. Jednocześnie ze spotkaniami zostanie uruchomiony w budynku urzędu punkt konsultacyjny oraz narządzie IT do zbierania opinii - geoankieta kMAP.pl. Po zakończeniu pierwszego etapu konsultacji urbanista przygotuje właściwy projekt Studium, który przedstawi gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, a następnie prześle do opiniowania do właściwych organów i instytucji. Po zebraniu pozytywnych opinii i uzgodnień projekt Studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu na 21 dni oraz odbędzie się dyskusja publiczna. Następnie projekt Studium zostanie przekazany Radzie Gminy Stara Kornica do uchwalenia.

W trakcie opracowywania Studium oraz składania do niego opinii i uwag trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie nasze pomysły, postulaty poszczególnych jednostek są możliwe do zrealizowania i że zawsze musimy pamiętać o nadrzędności potrzeb publicznych, wspólnych, służących wszystkim mieszkańcom gminy, nad potrzebami prywatnymi.

 

Bieżące informacje o konsultacjach społecznych dostępne na:

Powrót na początek strony